این معاونت با هدف شناسایی ، ساماندهی و ایجاد شبکه مراکز فرهنگی- هنری و برگزاری فعالیت های فرهنگی – هنری و همچنین مراسم ها و همایش های ملی- مذهبی در سطح بخش صفادشت، تشکیل شده است و شاملواحدهای روابط عمومی ، سمعی بصری ، جبهه فرهنگی و کانون قرآن و عترت به سوی بهشت می باشد.