امور مالی :

1-    جمع آوری ـ طبقه بندی ـ ثبت ـ تلخیص و گزارش دهی کلیه اسناد و مدارک مالی

2- تنظیم بودجه و اعتبارات

امور اداری :

1-    انجام تمامی امور اداری پرسنل

·        تنظیم پرونده پرسنلی

·        ثبت و بایگانی مرخصی ها و مأموریت ها

·        حضور غیاب پرسنل

·        ارائه گزارش کارکرد نیروها

2-    نامه نگاری داخلی و خارجی

3-    تایپ تمامی نامه ها ، دعوتنامه ها ، صورتجلسه ها و . . . مربوط به تمامی واحدها

4-    آماده کردن اسناد مالی جهت صدور چک

و ...