واحد کارپردازی

-        همکاری با واحد روابط عمومی فرهنگسرا  و واحدهای  مربوطه ( گرفتن حواله های مربوطه از شهرداری ، رانندگی و... )

-        تدارکات و پشتیبانی کلیه برنامه های فرهنگی فرهنگسرای بعثت

-        پیگیری برطرف نمودن تمامی مسائل و مشکلات ساختمانی

-        هماهنگی با واحد کارپردازی و واحد انبار شهرداری صفادشت

-        انجام امور بانکی، نقد کردن چک ها، پرداخت هزینه ها به صورت حضوری و غیر حضوری