کارگروه های پژوهشی :

   این کارگروه یکی از زیرشاخه های معاونت پژوهش می باشد که عمده ترین فعالیت های آن عبارت اند از:

·        پيشنهاد و پيگيري و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ، حلقه هاي معرفت ، سخنراني ها ، همايش ها و تشکيل کلاس ها ي پژوهشی جهت ارتقاي سطح دانش

·        ايجاد و تعميق باورها و نگرش های علمی و ديني در مخاطبين

·        ايجاد و تقويت انگيزش و آرمان خواهي علمی و ديني در مخاطبين

·        رصد دائمي و شناخت تهديد ها و فرصت ها و آسيب شناسي وضع موجود شهر ودانشگاه ، جامعه و ... در مسير تحقق جامعه اسلامی

·        ارتباط گيري مستمر با فعالين و تشكل هاي مرتبط با مقوله های مختلف علمی و دینی و رصد و آسيب شناسي و جهت دهي فعاليت ها

·        تربيت و پرورش استعدادها جهت برآوردن نيازمندي هاي جامعه درمسير تحقق جامعه الهی

·         برقراري ارتباط با اعضا ، مخاطبان ، مشاوران و اساتيد طرح جهت اعلام برنامه ها و زمان جلسات و انجام هماهنگي هاي لازم

·        بررسی و تلفیق برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشی، و نوآوری

·        تعیین اولویت های تحقیقاتی بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی ها و مزیت های منطقه

·        بررسی‌راهکارهای با نهادهای‌مؤثر در امر پژوهش، فناوری‌و نوآوری در سطح منطقه در جهت پیشبرد اهداف توسعه

·        بررسی راهکارهای اشاعه فرهنگ پژوهش، فناوری و نوآوری در سطح منطقه