نشریات

    از دیگر زیرشاخه های معاونت پژوهش که وظیفه تامین خوراک فکری، فرهنگی و تحقیقاتی را برای سایر بخش های این معاونت داراست می توان به بخش نشریات اشاره کرد که بخشی از فعالیت های آن به قرار زیر می باشد:

·        تدوين كتب ، جزوه‌ها و تهيه مواردی که نیاز به نشر دارد

·        گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش‌هاي مربوط به فعاليت‌ها ، طرح‌ها و برنامه‌ها با شيوه‌ها و قالب‌هاي مؤثر و مناسب

·        تأمين و توزيع نشريات و مطبوعات برون‌سازماني و نظارت بر حسن اجراي آن

·        تدوين و انتشار خلاصه عملكرد سالانه سازمان براي ارائه به افكار عمومي

·        گردآوري و توليد مجموعه‌هاي موردي و ادواري به صورت موضوعي درحوزه های موردنياز مديران و كاركنان سازمان با استفاده از منابع مختلف

·        انتشار نشريه داخلي و برون‌سازماني فرهنگسرا

·        نظارت بر نحوه انتشار نشريات

·        تهیه فهرست نهایی عنوان های نشریات مورد نیاز

·        تلاش در جهت متنوع نمودن نشریه

·        ساير وظايفي كه بنا به تشخيص مدير مسؤول به وي محول خواهد شد